2021 Women’s Heritage Walk: Llandudno-2021 Taith Gerdded Treftadaeth Menywod: Llandudno

by | Mar 17, 2021 | News

Llandudno Museum History

Happy International Women’s Day!

Llandudno Museum & Gallery was invited by Women’s Archive Wales to participate in the 2021 Women’s Heritage Walks. We were overwhelmed and very pleased with the number of stereotype-fighting innovative women from around the area. We hope to continue to develop this scholarship every year with a new list of North Wales women making history.

Gwahoddwyd Amgueddfa ac Oriel Llandudno gan Archif Menywod Cymru i gymryd rhan yn Nheithiau Cerdded Treftadaeth Menywod 2021. Cawsom ein rhyfeddu a’n calonogi gan nifer y menywod arloesol o’r ardal a oedd yn herio’r stereoteipiau arferol. Gobeithiwn ddatblygu’r ymchwil hwn bob blwyddyn gyda rhestr newydd o fenywod o ogledd Cymru sy’n creu hanes.

Author / awdur: DeAnn Bell

A special thanks to our digital student placement volunteer Teleri Owen and to Llandudno Museum manager Dawn Lancaster for helping to compose the initial list and then choose from a fantastic group of outstanding women from around the area.

Diolch yn arbennig i Teleri Owen, gwirfoddolwraig a myfyrwraig ddigidol ar leoliad ac i reolwraig Amgueddfa Llandudno, Dawn Lancaster, am helpu i greu’r rhestr gychwynnol ac yna am ddewis o grŵp o fenywod eithriadol o’r ardal hon ar gyfer y llyfryn.

Women’s Heritage Walks / Teithiau Cerdded Treftadaeth Menywod

Welcome to Llandudno Museum & Gallery and Women’s Archive Wales’ Llandudno Women’s Heritage Walk. This booklet is one of a series designed to promote an understanding of women’s history in Wales. Women’s history has often been hidden, ignored, or neglected. The aim of Women’s Archive Wales is to re-discover the women who have contributed so much to our history and to restore them to their rightful place. In this booklet we have chosen to focus on a number of women or groups of women whose stories can be told while walking along this specific route. It is an eclectic mix of women from all classes and backgrounds. Enjoy!

Croeso i Daith Gerdded Treftadaeth Menywod Llandudno, Amgueddfa ac Oriel Llandudno ac Archif Menywod Cymru. Mae’r llyfryn hwn yn un o gyfres a gynlluniwyd i hyrwyddo dealltwriaeth o hanes menywod yng Nghymru. Mae hanes menywod yn aml yn guddiedig, wedi’i anwybyddu neu’i esgeuluso. Nod Archif Menywod Cymru yw ail-ddarganfod y menywod hynny sydd wedi lliwio ein hanes ac adfer iddynt eu lle priodol ynddo. Ar gyfer y llyfryn hwn rydym wedi dewis hanesion nifer o fenywod neu grwpiau o fenywod y gellir dweud eu hanes wrth gerdded y llwybr arbennig hwn. Ceir casgliad eclectig o fenywod o bob dosbarth a chefndir. Mwynhewch

2021 Women’s Heritage Walk- Llandudno. Please click the link above to download the PDF Walk information and Map.
This booklet can be downloaded from our websites by anyone who wishes to interpret women’s history on this Llandudno Heritage walk.